Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

 WYSZUKIWANIE 
www.bip.gov.pl
 Informacje
 Sprawozdanie roczne Rektora UW
Uniwersytet w liczbach
Dla mediów
Informacje ogólne
 Władze centralne UW
 Rektor
 Prorektorzy
 Senat
 Wybory
 Struktura UW
 Wydziały
 Inne jednostki naukowo-dydaktyczne
 Inne jednostki
 Administracja
 Archiwalne kategorie jednostek
 Zamówienia publiczne - wyniki
 Archiwum wyników postępowań
 Prawo
 Statut
 Monitor UW
 Uchwaly Senatu
 Postanowienia Rektora
 Obwieszczenia Rektora
 Zarządzenia Rektora
 Decyzje Rektora
 Kontrola zarządcza
 Regulaminy
 Opłaty za studia
 Rekrutacja - podstawy prawne
 Świadczenia materialne dla studentów
Porozumienia
 Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
Skład Komisji Dyscyplinarnej, informacje
 Gospodarka majątkiem UW
Informacjie dotyczące majątku Uniwersytetu Warszawskiego
 Obsługa biuletynu
Intrukcja
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja
Podstawa prawna wyłączenia
Władze centralne UW > Senat > Posiedzenia Senatu UW > 2003 rok > 
 >  Powrót  < 
Obrady Senatu 19.11.03r.

Protokół Nr 13 z obrad Senatu UW [pdf];


PROTOKOŁU NR 13
POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
W DNIU 19 LISTOPADA 2003 ROKU

 1. Przyjęcie porządku obrad.
  Posiedzenie Senatu otworzył Rektor Węgleński i zaproponował uzupełnienie porządku obrad w punkcie 9. Sprawy bieżące o podpunkt 9.4. Przyjęcie darowizny od Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty i w dalszej części przedstawiał się następująco:
 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UW w dniu 15 października 2003 r.
 3. Informacje Rektora.
 4. Stanowisko Senatu UW w sprawie wieloetatowości.
 5. Wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom UW (godz. 12:00).
 6. Zmiana Statutu Fundacji UW.
 7. Mianowania profesorskie.
  7.1.Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na okres pięciu lat dr. hab. Grzegorza Dąbkowskiego.
  7.2.Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mieczysława Omyły.
  7.3.Wniosek Wydziału Geologii o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na okres pięciu lat dr. hab. Elżbiety Dubińskiej.
  7.4.Wniosek Wydziału Neofilologii o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony dr. hab. Janusza Krzywickiego.
  7.5.Wniosek Wydziału Neofilologii o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony dr. hab. Niny Pawlak.
  7.6.Wniosek Wydziału Psychologii o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Janusza Grzelaka.
 8. Sprawy organizacyjne.
  8.1.Zmiana nazwy Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych UW na Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.
  8.2.Wniosek Wydziału Zarządzania o utworzenie Zakładu Innowacji Rynkowych i Logistyki.
 9. Sprawy bieżące.
  9.1.Wybór biegłych rewidentów oceniających sprawozdanie finansowe za rok 2003.
  9.2.Powierzenie prof. Włodzimierzowi Siwińskiemu (Wydział Nauk Ekonomicznych) opracowania recenzji dotyczącej prof. Józefa Sołdaczuka — kandydata do tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  9.3.Zawarcie umowy o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a:
  - Uniwersytetem w Parmie (Włochy);
  - Bakińskim Uniwersytetem Słowiańskim (Azerbejdżan).
 10. Wolne wnioski.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UW w dniu 15 października 2003 r.

Rektor Węgleński zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Nie zgłoszono żadnych uwag i protokół z posiedzenia Senatu w dniu 15 października 2003 r. został przyjęty.


3. Informacje Rektora.

Rektor Węgleński poinformował zebranych o następujących sprawach:
- Usprawiedliwienie nieobecności nadesłała dr Barbara Jacennik - Wydział Psychologii.
- W przerwie obrad Salę Senatu opuści Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, prof. dr hab. Andrzej Richling. W zastępstwie Prodziekan - dr hab. Maciej Jędrusik.
- Do dyskusji nad pkt 6. Zmiana Statutu Fundacji UW został zaproszony prof. dr hab. Hubert Izdebski - Przewodniczący Zarządu Fundacji UW.
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 21 października 2003 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych dr. hab. Andrzejowi Krzysztofowi Nowakowi (Wydział Psychologii).
- 14 listopada 2003 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Janowi Baszkiewiczowi (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych).
- Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe otrzymali:

 • w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych - prof. Jerzy Szacki - za dzieło "Historia myśli socjologicznej",
 • w dziedzinie nauk ścisłych - dr Marek Pfützner - za doświadczalne potwierdzenie istnienia nowego rodzaju promieniotwórczości - rozpadu dwuprotonowego.
- Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rok 2002 otrzymali:
 • dr hab. Wiktor Koźmiński (Wydział Chemii),
 • dr hab. Rafał Latała (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
 • dr hab. Wojciech Plandowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
 • dr Piotr Bębas (Wydział Biologii),
 • dr Monika Wilde-Piórko (Wydział Fizyki).

- Studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki zajęli I miejsce w Mistrzostwach Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym i po raz dziesiąty zakwalifikowali się do światowych finałów w tych zawodach.
- Prorektor Tygielski poinformował o tym, że w listopadzie 2003 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Uniwersytetów Stołecznych UNICA w Oslo, na której postanowiono, że każdy Uniwersytet należący do sieci UNICA do końca roku 2003 ma przedstawić te kierunki studiów, które są atrakcyjne i na których podstawie można stworzyć z zagranicznymi partnerami wspólne studia oraz te kierunki, które są słabe i którym inne Uniwersytety mogłyby pomóc w stworzeniu atrakcyjnych programów ydaktycznych. Prorektor Tygielski dodał ponadto, że także Uniwersytet Warszawski stoi przed problemem stworzenia programów studiów w języku angielskim lub jeszcze innych językach europejskich. Współpracą z UW byłyby zainteresowane trzy uczelnie: na Cyprze w Nikozji, Uniwersytet w Lozannie i Uniwersytet Humboldta.
- 12 października odbyła się w Kościele Akademickim Św. Anny w Warszawie Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2003/2004 oraz koncert z okazji "Dnia Papieskiego 2003", a także "Apel Warszawy z Papieżem".
- 16-20 października Rektor Węgleński uczestniczył w obchodach 25-lecia podpisania umowy o współpracy między UW a Uniwersytetem w Bonn.
- 21 października - wykład A. Wajdy pt. "Lekcja polskiego kina" z cyklu "8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie".
- 23 października - wizyta Ministra Edukacji Nowej Zelandii; finał konkursu "Student z pomysłem".
- 27 października - po raz kolejny wręczono studentom WPiA nagrody w konkursie organizowanym przez Fundację Vontobel.
- 30 października - prof. Janusz Grodecki otrzymał Medal UW za wieloletni wkład w pracę Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na WPiA, kształcenie studentów i rozwijanie współpracy pomiędzy pracownikami polskimi i angielskimi.
- 1 listopada - Rektor Węgleński odwiedził Uniwersytet Sorosa w Budapeszcie w sprawie finansowania UW ze środków Sorosa.
- 3 listopada odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku Studiów Wschodnich UW połączona z Inauguracją III-go roku działania Funduszu Stypendialnego Studiów Wschodnich.
- 6 listopada - wykład "Teatr indyjski" inaugurujący obchody 50-lecia powojennej Indologii UW.
- 7 listopada odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UW prof. Luciano Maianiemu.
- 8 listopada - Prezydium KRASP na Politechnice Łódzkiej.
- 10-11 listopada - odbyły się uroczystości z okazji 85-lecia odzyskania niepodległości oraz 85-lecia powstania Legii Akademickiej.
- 12 listopada - odbyło się posiedzenie I Rady Klubu Absolwentów UW.
- 14 listopada odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UW prof. Schnurbeinowi.
- 14 listopada - Prorektor Maciejewski brał udział w posiedzeniu KRUP-u, na którym omawiano sprawę studiów doktoranckich.
- 15 listopada - w Płocku odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej zorganizowane przez premiera Oleksego. Rektor zwrócił się do dziekanów, aby do końca grudnia br. podjęli decyzje w sprawie składania wniosków dotyczących funduszy z UE.
- 17 listopada w Teatrze Polskim odbył się Koncert Urodzinowy UW, na którym wystąpił Wojciech Młynarski przy akompaniamencie Tadeusza Suchockiego.
- 18 listopada - odbył się wykład prof. Szewacha Weissa "Żydzi i Polacy od nowa" z cyklu "8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie".
- Został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora Wydawnictw Uniwersyteckich.
- Odbyły się posiedzenia Komisji Senackich:

 • Komisja Senacka ds. Organizacji i Rozwoju UW rozpatrywała dwa wnioski:
  1) wniosek o utworzenie Międzywydziałowych Studiów Judaistycznych. Komisja poparła wniosek o utworzenie jednostki uznając, że Władze Uczelni powinny uzyskać zgodę rad zainteresowanych wydziałów.
  2) wniosek o wyodrębnienie Instytutu Orientalistycznego ze struktury Wydziału Neofilologii. Komisja bada wniosek i na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2004 r. podejmie uchwałę w tej sprawie.
  Prof. Nawrocki, Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Studenckich, Dydaktyki i Wychowania, dodał, że wniosek o utworzenie Międzywydziałowych Studiów Judaistycznych był wstępnie rozważany na posiedzeniu czerwcowym przez Komisję. Komisja ponownie zajmie się wnioskiem na posiedzeniu w dniu 29 listopada br., podczas którego wysłucha opinii osób zainteresowanych utworzeniem studiów.
 • Komisja Senacka Prawno-Statutowa zajmowała się projektem ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym; zgłosiła szereg uwag oraz komentarzy. Komentarze te Rektor Węgleński przekazał przewodniczącemu Zespołu Prezydenckiego, prof. Woźnickiemu. Rektor Węgleński dodał, że prof. Woźnicki wyraził gotowość spotkania się z Komisją i wszystkimi zainteresowanymi pracami nad projektem ustawy. Rektor Węgleński zaoferował pomoc w zorganizowaniu takiej dyskusji.

Prof. Garlicki zgłosił wniosek, aby Projekt przedyskutować na posiedzeniu Senatu, na które zostanie zaproszony prof. Woźnicki.

Rektor Węgleński w odpowiedzi na wniosek prof. Garlickiego stwierdził, że taka dyskusja powinna najpierw odbyć się w Komisji Senackiej Prawno-Statutowej, a dopiero później wnioski można przedstawić na posiedzeniu Senatu. Wówczas można by także zaprosić prof. Woźnickiego. Jest to uzasadnione tym, że prace nad projektem ustawy trwają już od roku 1996, w chwili obecnej sprowadzają się one do zmian konkretnych zapisów. W związku z tym powinni najpierw wypowiedzieć się członkowie Komisji Senackiej Prawno-Statutowej.

Prof. Garlicki zgodził się z propozycją Rektora Węgleńskiego. Poparcie wyraził także Dziekan Tomaszewski.

Prof. Białynicki-Birula zaproponował, aby zebranie Komisji Senackiej Prawno-Statutowej było otwarte, aby wszystkie osoby zainteresowane pracami nad projektem ustawy mogły zająć stanowisko.

Dziekan Jackowski podkreślił, że prace nad projektem ustawy nie powinny polegać jedynie na propozycjach zmian poszczególnych paragrafów. Istotne jest meritum sprawy, a więc zasadnicze ustosunkowanie się do projektu ustawy przez Uniwersytet Warszawski, jako jednej z bardziej liczących się uczelni w Polsce.

Podobne stanowisko zajął prof. Mencwel, prosząc o stworzenie możliwości udziału w dyskusji, podczas której będzie możliwość zasadniczego, aksjologicznego ustosunkowania się do projektu ustawy.

Zgodził się z tym Dziekan Tomaszewski, dodając, że projekt ustawy budzi wiele wątpliwości. Dodał, że Rada WPiA zgłosiła szereg uwag do niektórych zapisów projektu ustawy, które mogą być bardzo niekorzystne dla szkół publicznych oraz podjęła uchwałę, w której nawołuje się całe środowisko akademickie do dyskusji.

Dziekan Jackowski podkreślił, że Komisja Senacka Prawno-Statutowa przygotowała projekt uchwały Senatu UW w sprawie projektu ustawy. W związku z tym zadał pytanie, dlaczego projekt ten nie został przedstawiony Senatowi i wyraził żal, że w trakcie prac nad nim nie doszło do spotkania Komisji z Rektorem Węgleńskim.

Rektor Węgleński w odpowiedzi poinformował, że do spotkania nie dochodziło z kilku powodów. Po pierwsze wiele kwestii było omawianych przy okazji innych projektów, po drugie Zespół (w skład którego wchodzi także Rektor Węgleński) powołał Prezydent RP i powierzył jemu przygotowanie projektu ustawy. Każdy z członków Zespołu miał prawo zasięgać opinii ekspertów. Rektor Węgleński korzystał z opinii prof. Wąsowicza i prof. Izdebskiego. Wszystkie wnioski Komisji Senackich były badane i brane pod uwagę, także wniosek Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Projekt Ustawy Zespołu Prezydenckiego został ogłoszony 7 listopada. Uczelnie takie jak: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet A. Mickiewicza wyrażają poparcie dla tego projektu. Prezydium KRASP uchwaliło Uchwałę popierająca ten projekt. Ponadto Rektor Węgleński podkreślił, że zmiany do projektu ustawy można wprowadzać cały czas i zmiany te nie muszą dotyczyć tylko konkretnych paragrafów, ale także spraw fundamentalnych, takich jak np. sposób finansowania uczelni polskich. Dotychczas takie propozycje nie pojawiły się. Natomiast projekt uchwały Komisji Senackiej Prawno-Statutowej powinien najpierw być przedyskutowany na posiedzeniu Senatu.

Prof. Winczorek wyjaśnił, że Komisja Senacka Prawno-Statutowa ma obowiązek zajmowania się projektami aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego. W czasie prac nad projektem ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Komisja przyjęła dwa dokumenty: projekt uchwały Senatu UW oraz opinię uzasadniającą tezy zawarte w projekcie uchwały. W dyskusji stwierdzono np. że nie należy wprowadzać podziału wszystkich studiów na licencjackie i magisterskie, ponieważ w niektórych wypadkach, aby wykonywać zawód, trzeba mieć ukończone 5 lat studiów na przykład prawniczych czy medycznych. Zastrzeżenia budzi też zapis, w którym minister otrzymuje szczegółowe upoważnienie do stanowienia programów studiów. Oznacza to, że uczelnie zostaną pozbawione autonomii w dziedzinie nauczania, łamana jest także zasada konstytucyjna wolności nauczania i autonomii wyższych szkół.

Prof. Winczorek wyraził niezadowolenie, że Senatorowie nie otrzymali w materiałach stanowiska Komisji. Podkreślił jednocześnie, że nie uważa spotkania z prof. Woźnickim w tej chwili za celowe, ponieważ zgodnie z zapewnieniami Rektora Węgleńskiego prof. Woźnicki zna stanowisko Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Należy natomiast rozpowszechnić tekst dokumentów przygotowanych przez Komisję oraz tekst projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Rektor Węgleński odniósł się do wypowiedzi prof. Winczorka. Poinformował, że w projekcie ustawy nie ma zapisu o obowiązkowym podziale na dwupoziomowe studia: licencjackie i magisterskie. Mówi się w niej także o jednolitych studiach magisterskich na określonych kierunkach. Ponadto uwagi Komisji Senackiej Prawno-Statutowej w większości przypadków uwzględniane były w kolejnych wersjach projektu. Uwagi te są już więc nieaktualne. Stąd też projekt należy przedyskutować z głównym autorem, prof. Woźnickim, dopiero później przedstawić go na Senacie.

Dziekan Tomaszewski zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji i przegłosowanie propozycji Rektora Węgleńskiego dotyczącej zorganizowania dyskusji najpierw z prof. Woźnickim, a następnie na posiedzeniu Senatu. Podkreślił jednocześnie, że dyskusja taka powinna być zorganizowana jak najszybciej, aby Senat mógł zająć stanowisko już na następnym posiedzeniu.

Prof. Winczorek zaproponował, aby wszyscy członkowie Senatu otrzymali tekst projektu ustawy w wersji ostatecznej oraz stanowisko Komisji Senackiej Prawno-Statutowej w odniesieniu do tekstu, jakim Komisja wówczas dysponowała.

Rektor Węgleński podkreślił, że tekst projektu ustawy jest bardzo obszerny (liczy ponad 100 stron), można go znaleźć na stronach internetowych. W tej chwili numeracja artykułów projektu ustawy jest inna niż w stanowisku Komisji.

Dziekan Bartelski złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu poświęconego wyłącznie dyskusji nad projektem ustawy.

Dziekan Jackowski zadeklarował, że prześle Senatorom pocztą elektroniczną adres strony internetowej, na której znajdują się tekst projektu ustawy oraz dokumenty Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Przypomniał, że przed kilku laty na stronach internetowych Sejmu zostało stworzone Forum Dyskusji nad ówczesnym projektem ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziekan Jackowski odniósł się do wniosku Dziekana Bartelskiego i Dziekana Tomaszewskiego. Przypomniał, że zgodnie z Regulaminem Senatu UW na wniosek 1/5 członków Senatu porządek dzienny powinien być uzupełniony o punkt wskazany przez tych członków. Wniosek powinien być zgłoszony do Rektora nie później niż 10 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Senatu. W tym samym trybie można zwołać nadzwyczajne posiedzenie Senatu. W związku z tym Dziekan Jackowski zaproponował, aby wniosek o wprowadzenie do programu Senatu na 17 grudnia br. sprawy projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym poddać pod głosowanie.

Propozycję tę podtrzymali Rektor Węgleński i Dziekan Tomaszewski.

Rektor Węgleńki zarządził głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Senatu 17 grudnia br. punku dotyczącego dyskusji nad projektem ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Rektor Węgleński zadał pytanie prof. Winczorkowi: czy chce zorganizować spotkanie z prof. Woźnickim?

Prof. Winczorek w odpowiedzi podkreślił, że takie spotkanie uważa za niecelowe. Prof. Woźnicki, jako przewodniczący Zespołu Prezydenckiego, przygotował projekt, który ma zostać złożony w Sejmie, więc w chwili obecnej należy "rozmawiać" z Sejmem. Prof. Winczorek zaproponował zwołanie otwartego posiedzenia Komisji Senackiej Prawno-Statutowej w dniu 26 listopada br., na którym Komisja ustali skorygowane stanowisko do nowej wersji projektu.

Prof. Nawrocki poparł stanowisko prof. Winczorka.

Dziekan Rzepliński zaproponował, żeby zwrócić się z propozycją do Zespołu Prezydenckiego, żeby nie składać jeszcze projektu ustawy do Laski Marszałkowskiej. Dzięki temu Senat będzie mógł przedstawić wersję możliwie najlepszą. Wszelkie zmiany łatwiej przeprowadzić na etapie prac Zespołu Prezydenckiego, niż prac sejmowych.

Rektor Węgleński nie zgodził się z propozycją Dziekana Rzeplińskiego. Przypomniał, że poprawki mogą być wnoszone także na etapie prac sejmowych.

Rektor Węgleński poprosił Prorektor Chałasińską-Macukow o przekazanie informacji na temat sytuacji finansowej UW.

Prorektor Chałasińska-Macukow poinformowała, iż w materiałach Senatorowie otrzymali informacje na temat wpływów i wydatków Uczelni na dzień 30 września 2003 r. Dodała, że kolumna "Plan na rok 2003" uwzględnia dodatkową dotację na podwyżki.
Rektor Węgleński zamknął 3. punkt obrad.


4. Stanowisko Senatu UW w sprawie wieloetatowości.

Rektor Węgleński poinformował, że Senatorom zostały przekazane dwa dokumenty: Stanowisko Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych w sprawie podejmowania przez nauczycieli akademickich pracy poza UW oraz Projekt Stanowiska Senatu UW w sprawie podejmowania pracy poza UW przez nauczycieli akademickich, opracowany przez Zespół Rektorski na podstawie materiałów Komisji. Różnica pomiędzy dwoma dokumentami dotyczy pkt 5. Stanowiska Komisji, który to pkt nie występuje w Projekcie Zespołu Rektorskiego.

Rektor Wegleński poprosił prof. Białynickiego-Birulę o zabranie głosu.

Prof. Białynicki-Birula w uzupełnieniu Stanowiska Komisji poinformował, że przepisy proponowane przez Komisję nie dotyczą osób przebywających na urlopach bezpłatnych. Ponadto prof. Białynicki-Birula zgłosił wniosek, aby podstawą dyskusji Senatu był projekt Zespołu Rektorskiego, a nie Projekt Komisji.

W dyskusji nad Projektem Stanowiska Senatu UW w sprawie podejmowania pracy poza UW przez nauczycieli akademickich głos zabrali:
Prof. Mencwel zauważył, że różnice pomiędzy dwoma dokumentami polegają na stosowaniu trybu oznajmującego i zaproponował, aby w projekcie Zespołu Rektorskiego zastosować tryb oznajmujący. Tym samym pkt 1. Otrzyma brzmienie: "Uniwersytet Warszawski jest podstawowym miejscem zatrudnienia dla nauczycieli akademickich" zamiast: "Uniwersytet Warszawski powinien być podstawowym miejscem (...)". Ostatnie zdanie tego punktu otrzyma brzmienie: "Wyjątek mogą stanowić wybitni specjaliści zatrudniani w UW jako profesorowie kontraktowi na czas określony" zamiast: "Wyjątek stanowią wybitni specjaliści, którzy mogą być zatrudniani w UW (...)". W pkt 2. prof. Mencwel zaproponował zmianę redakcji ostatniego zdania, które otrzymuje brzmienie: "W zawiadomieniu nauczyciel akademicki powinien zapewnić UW, że dodatkowe zatrudnienie nie pociąga za sobą konfliktu interesów. Przełożony wyraża opinię w tej kwestii, a Rektor UW podejmuje decyzję" zamiast: "W zawiadomieniu nauczyciel akademicki powinien ustosunkować się do kwestii ewentualnego konfliktu interesów związanego z dodatkowym zatrudnieniem. Przełożony ma prawo do wyrażenia opinii w tej sprawie".

Prof. Garlicki złożył wniosek, aby dyskusję w sprawie podejmowania pracy poza UW przez nauczycieli akademickich odłożyć do czasu dyskusji nad projektem ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która reguluje sprawę wieloetatowości w sposób odmienny niż dotychczasowa ustawa.

Rektor Węgleński podkreślił, że niemal wszystkie Senaty wyższych uczelni w Polsce zajęły już stanowisko w sprawie wieloetatowości. Przypomniał, że sprawa była już dyskutowana na Senacie i nie było wniosku o jej odłożenie. Nie wiadomo kiedy wejdzie w życie ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, dlatego nie należy odkładać podjęcia uchwały.

Prof. Nawrocki zadał pytanie do pkt 1. projektu Zespołu Rektorskiego, w którym zapisano, że "UW nie zatrudnia nauczycieli akademickich, dla których podstawowym miejscem pracy jest inna uczelnia." Czy to oznacza, że UW nie będzie zatrudniał takich osób, czy też odnosi się do stanu faktycznego i nauczyciele, którzy pracują poza Uczelnią będą musieli wybrać jedno miejsce pracy?

Rektor Węgleński w odpowiedzi poinformował, że osoby, dla których podstawowym miejscem pracy jest inna uczelnia, nie mogą być zatrudnione w UW.

Prof. Nawrocki poruszył jeszcze inne kwestie: w pkt 2. zapisano, że: "Nauczyciel akademicki zatrudniony w UW może prowadzić zajęcia dydaktyczne w innej uczelni na podstawie umowy o dzieło" - z tego zapisu nie wynika, że nie można prowadzić zajęć w innym trybie. W tym samym punkcie zapisano: "Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną, (…) zawierać informacje dotyczące wymiaru i charakteru zajęć oraz wynikającego z nich zaangażowania pracownika" - zapis nie precyzuje, o jakie zaangażowanie chodzi: psychologiczne, ideologiczne czy czasowe. Sformułowanie dotyczące konfliktu interesów zaproponowane przez prof. Mencwela jest zbyt daleko idące. Zdaniem prof. Nawrockiego konflikt interesów musi być jasno określony, stąd też pracownik powinien składać oświadczenie o możliwości wystąpienia konfliktu interesów. W pkt 4. nie jest jasne sformułowanie, że: "Przełożony ma prawo do wyrażenia opinii w tej sprawie".

Dziekan Tomaszewski przedstawił stanowisko prawne. Zgodnie z opinią profesorów z dziedziny Prawa Pracy taka ustawa byłaby sprzeczna z obowiązującym prawem. Przyjęcie takiego projektu może mieć walor moralny, ale nie może mieć mocy wiążącej w sensie prawa. W związku z tym Dziekan Tomaszewski zapytał, czy jest sens uchwalania uchwały, która nie będzie miała mocy prawnej. Zasugerował wystosowanie apelu do pracowników w sprawie wieloetatowości. Dziekan Tomaszewski przedstawił kilka uwag dotyczących projektu, które zgłosił prof. Rączka: zakaz zatrudniania nauczycieli akademickich, dla których podstawowym miejscem pracy jest inna uczelnia jest sprzeczny z art. 65. Konstytucji RP, ponieważ wszelkie wyjątki w tej kwestii może określać Ustawa o Szkolnictwie Wyższym, która w tej chwili takich przepisów nie nakłada; punkt dot. zatrudniania nauczycieli akademickich na innej uczelni wyłącznie na podstawie umowy o dzieło jest także sprzeczny z art. 65. Konstytucji RP, ponieważ Konstytucja mówi o wolności wyboru zawodu i formy pracy; z projektu wynika obowiązek informowania przełożonego o wykonywaniu zajęć dydaktycznych poza Uczelnią na podstawie umowy o dzieło - jest to sprzeczne z art. 51. Konstytucji RP.

Rektor Węgleński podkreślił, że opinie prawników są sprzeczne. Istotna jest także moralna strona projektu stanowiska w sprawie wieloetatowości. Uchwała Senatu UW w tej sprawie okaże się również pomocna przy ocenie okresowej pracowników i przy ustalaniu wynagrodzenia czy przyznawaniu podwyżek.

Rektor Węgleński przerwał dyskusję nad punktem 4. i zaprosił zebranych na wręczenie odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom UW (pkt 5.).

Po przerwie Rektor Węgleński wznowił obrady i dyskusję nad pkt 4.

Prof. Winczorek zgodził się z Dziekanem Tomaszewskim, że wolność wyboru wykonywania zawodu, zagwarantowaną konstytucyjnie, może ograniczyć jedynie ustawa. Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym są bardziej elastyczne niż propozycje Zespołu Rektorskiego. Zdaniem prof. Winczorka są to rozwiązania rozsądne i należy je wziąć pod uwagę przy formułowaniu Uchwały Senatu. Ponadto w projekcie Zespołu Rektorskiego jest przepis niekorzystny dla profesorów w starszym wieku - dotyczy to zatrudniania pracowników UW poza Uczelnią na podstawie umowy o dzieło. Umowa o dzieło nie jest brana pod uwagę przy wyliczaniu wymiaru emerytury.

Dziekan Szymański wyraził poparcie zarówno dla projektu Komisji, jak i projektu Zespołu Rektorskiego. Jednocześnie poinformował, że niemal wszyscy członkowie Rady Wydziału Pedagogicznego pracują poza Uczelnią i pełnią różne funkcje. Pracownicy ci oświadczyli, że w przypadku przyjęcia Uchwały Senatu UW dot. wieloetatowości odejdą z UW. Może to spowodować, że studia pedagogiczne zostaną zdominowane przez uczelnie niepubliczne. Poza tym zwrócił uwagę, że Rada Wydziału Pedagogicznego straci swe uprawnienia w przypadku odejścia jej członków.

Prof. Garlicki ponowił wniosek o przeniesienie dyskusji nad tym punktem.

Rektor Węgleński poprosił prof. Białynickiego-Birulę, aby zabrał głos w sprawie wniosku prof. Garlickiego.

Prof. Białynicki-Birula poinformował, że w opinii Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych propozycje te mają mieć charakter pewnych zasad czy zaleceń, a nie przepisów prawnych. Zdaniem Komisji projekt nie łamie Konstytucji. Nie ma więc powodu, aby dyskusję odkładać na następne posiedzenie Senatu.

Dziekan Harris poparła wniosek prof. Garlickiego o odłożenie dyskusji oraz wniosek prof. Bartelskiego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu.

Rektor Węgleński zarządził głosowanie nad wnioskiem o przełożenie dyskusji w sprawie podejmowania przez nauczycieli akademickich pracy poza UW na następne posiedzenie Senatu.

Wyniki głosowania: za wnioskiem - 27 głosów; przeciw - 5 głosów, wstrzymujących się - 12 głosów.

Rektor Węgleński zwrócił się do przewodniczących komisji senackich, aby wszystkie komisje zajęły stanowisko w omawianej sprawie.

Mgr Piechota zaproponował, aby przy okazji dyskusji w sprawie podejmowania przez nauczycieli akademickich pracy poza UW poruszyć problem zatrudnienia doktorantów, ponieważ na niektórych wydziałach doktoranci muszą podpisywać oświadczenia, iż nie są zatrudnieni poza Uczelnią. Nie jest to jednak zasada obowiązująca wszędzie w równym stopniu. W związku z tym mgr Piechota zaproponował, aby Senat zajął w tej sprawie stanowisko.

W odpowiedzi Rektor Węgleński poinformował, że ta sprawa dotyczy studentów, a nie pracowników, i tym problemem zajmują się poszczególne wydziały i dziekani. Poza tym nie wszyscy doktoranci otrzymują stypendia, w związku z tym pracują zawodowo poza Uczelnią.

Rektor Węgleński zamknął 4. punkt obrad.


6. Zmiana Statutu Fundacji UW.

Rektor Węgleński poprosił prof. Izdebskiego, Przewodniczącego Zarządu Fundacji UW, o zabranie głosu.

Prof. Izdebski krótko zreferował wniosek. Poinformował, że 29 października br. Zarząd Fundacji UW podjął uchwałę w sprawie wniosku do Senatu UW o zmianę Statutu Fundacji UW. Uzasadnienie zmiany znajduje się w § 1. Uchwały nr 1 Zarządu Fundacji UW, którą Senatorowie otrzymali w materiałach. Uchwała przewiduje powołanie Organizacji Pożytku Publicznego. Zmiany Statutu przewidują również przekonstruowanie celu Fundacji, aby dostosować cel do zaleceń Komisji Rewizyjnej. Rozszerzono zakres działania Fundacji: działanie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, a w miarę środków finansowych także innych instytucji edukacyjnych. Pozostałe zmiany dotyczą zmiany terminu składania sprawozdań zarówno Ministrowi, jak i Senatowi UW.

Prof. Izdebski zgłosił wniosek o przyjęcie zmian Statutu Fundacji UW oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Fundacji UW.

Rektor Węgleński rozpoczął dyskusję nad punktem 6. Głos zabrali:
Prof. Nawrocki zauważył, że w § 9. ust. 6 b ustanawia się immunitet dla członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponował następujące brzmienie tego ustępu: "Komisja rewizyjna nie podlega zarządowi, w szczególności w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami zarządu lub pozostające z członkami zarządu stosunku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej."

Poprawka ta jednak łamie styl Statutu, dlatego też należy wprowadzić punkt 7., który otrzyma brzmienie: "Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej zwrotu kosztów."

Prof. Izdebski zaproponował, aby przeredagować tylko literę b w brzmieniu: (…) przy czym członkowie komisji rewizyjnej:
b) nie mogą być wybrani na tę funkcję w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej."

Prof. Mencwel poparł propozycję prof. Nawrockiego, mówiąc, że wystarczy zmiana przypadków gramatycznych.

Dziekan Jackowski zapytał o przyczynę dodania w § 4 wśród celów Fundacji pkt 5. o wspieraniu organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej. Zdaniem Dziekana Jackowskiego takie ujęcie odbiega od poprzedniej konwencji przedmiotowej - w której mówiło się, jakiego typu działania są finansowane, na rzecz konwencji podmiotowej - w której mówi się, że można przekazać pieniądze pewnej organizacji. Wątpliwości budzi także sformułowanie o wspieraniu "także innych publicznych instytucji edukacyjnych" - zdaniem Dziekana Jackowskiego należy dodać, że są to instytucje związane z działalnością Uniwersytetu. Dziekan Jackowski zaproponował ponadto, aby zmienić sposób przedstawiania zmian aktów prawnych: Senatorowie powinni otrzymywać oryginalny akt prawny z zaznaczonymi naniesionymi zmianami i uzasadnieniem tych zmian. Taki sposób prezentowania zmian byłby bardziej przejrzysty.

Rektor Węgleński zwrócił się z pytaniem do Dziekana Jackowskiego, czy składa wniosek o odesłanie sprawy do Komisji Senackiej Prawno-Statutowej.

Dziekan Jackowski podkreślił, że taka powinna być procedura, tzn. Komisja powinna zająć stanowisko w sprawie Uchwały przed posiedzeniem Senatu.

W związku z tym Rektor Węgleński zaproponował, aby prof. Izdebski wyjaśnił wątpliwości Dziekana Jackowskiego.

Prof. Izdebski wyjaśnił, że ze sformułowania: "Celem Fundacji jest (...), a w miarę środków finansowych także innych publicznych instytucji edukacyjnych" wynika, iż najpierw pomoc jest kierowana dla Uniwersytetu, a dopiero gdy zostaną środki finansowe, można pomóc innym instytucjom edukacyjnym. Pkt 5. jest konieczny, ponieważ musi nastąpić otwarcie Fundacji na ogół społeczności. Mówiąc o organizacjach pozarządowych, autorzy projektu mieli na myśli dwie kategorie organizacji: organizacje studenckie działające na terenie Uniwersytetu oraz liczne fundacje założone przez Uniwersytet lub pracowników UW, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej. Statut Fundacji spełnia w ten sposób wymagania Sądu Rejestrowego zapisane w art. 20. pkt 1. i pkt 2. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Prof. Winczorek stwierdził, że wyjaśnienia prof. Izdebskiego są wyczerpujące i przekonywujące oraz że jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Zarząd Fundacji UW.

Dyr. Kobierska-Maciuszko zaproponowała, aby w § 4. pkt 1. zmienić sformułowanie: "publikacji audiowizualnych" na "publikacji elektronicznych".

Prof. Izdebski przyjął zmianę.

Rektor Węgleński zarządził głosowanie nad przyjęciem Uchwały Senatu UW w sprawie zmiany Statutu Fundacji UW oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Fundacji UW.

Wyniki głosowania: za przyjęciem uchwały - 42 głosy; przeciw - 0; wstrzymujący się - 1.

Dziekan Jackowski zwrócił się z pytaniem do prof. Izdebskiego, czy jest przewidywane uzupełnienie składu Zarządu Fundacji w związku z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie dr. Krawczyka i zapytał o prawomocność uchwał podejmowanych przez Zarząd w niepełnym składzie.

Prof. Izdebski potwierdził fakt rezygnacji dr. Krawczyka i wyraził nadzieję, że Senat w odpowiednim czasie będzie procedował w sprawie wyboru członka Zarządu Fundacji na wakujące stanowisko.

Prorektor Maciejewski poinformował, że Zarząd Fundacji szuka osoby o podobnych kwalifikacjach, która mogłaby zastąpić dr. Krawczyka.

Dziekan Jackowski zwrócił się z propozycją, aby wobec unikatowych, trudnych do zastąpienia kwalifikacji dr. Krawczyka, Rektor podjął próbę skłonienia go do wycofania rezygnacji.

Rektor Węgleński zamknął punk 6.


7. Mianowania profesorskie.

Rektor Węgleński poinformował, że wszystkie wnioski uzyskały pozytywne opinie Rektorskiej Komisji ds. mianowań na stanowiska profesorskie. Wobec braku pytań oraz uwag przystąpiono do głosowania.

7.1 Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na okres pięciu lat dr. hab. Grzegorza Dąbkowskiego.
Wyniki głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie ważne
Za przyjęciem wniosku - 34 , przeciw - 3 , wstrzymujących się - 6

7.2 Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mieczysława Omyły.
Wyniki głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie ważne
Za przyjęciem wniosku - 41 , przeciw - 1 , wstrzymujący się - 1

7.3 Wniosek Wydziału Geologii o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na okres pięciu lat dr. hab. Elżbiety Dubińskiej.
Wyniki głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie ważne
Za przyjęciem wniosku - 39 , przeciw - 1 , wstrzymujące się - 3

7.4 Wniosek Wydziału Neofilologii o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony dr. hab. Janusza Krzywickiego.
Wyniki głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie ważne
Za przyjęciem wniosku - 37 , przeciw - 5 , wstrzymujący się - 1

7.5 Wniosek Wydziału Neofilologii o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokreślony dr. hab. Niny Pawlak.
Wyniki głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie ważne
Za przyjęciem wniosku - 37 , przeciw - 3 , wstrzymujące się - 3

7.6 Wniosek Wydziału Psychologii o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Janusza Grzelaka.
Wyniki głosowania: oddano 43 głosy, głosów ważnych - 42
Za przyjęciem wniosku - 37 , przeciw - 5 , wstrzymujący się - 1


8. Sprawy organizacyjne.

8.1Zmiana nazwy Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych UW na Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.
Prorektor Wąsowicz skomentował wniosek. Poinformował, że powodem zmiany są przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie polskiej klasyfikacji edukacji zgodnej z ISCED''''97. Zgodnie z nowymi przepisami kolegia nauczycielskie są przewidywane jako szkoły pomaturalne i w związku z tym nie mają uprawnień wydawania dyplomów studiów wyższych. Natomiast wprowadzenie do nazwy członu "i Edukacji Europejskiej" jest zgodne z ustaleniami Senatu, który przyjął moduł edukacji europejskiej jako elementu nauczania w dotychczasowych Kolegiach Językowych.

Dziekan Szymański poparł wniosek i poinformował, że Pracownia Pedagogiki Porównawczej opracowała fragment modułu Edukacji Europejskiej. Planowane są także badania na temat: "Model nauczyciela europejskiego". Rektor Węgleński zarządził głosowanie: wniosek przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

8.2Wniosek Wydziału Zarządzania o utworzenie Zakładu Innowacji Rynkowych i Logistyki.
Dziekan Ryć skomentował wniosek. Poinformował, że w programie studiów istnieje przedmiot Logistyka, planowane są badania naukowe w zakresie innowacji rynkowych (dot. zaopatrzenia i dystrybucji). Nie ma natomiast jednostki organizacyjnej, która by prowadziła ten przedmiot.

Dziekan Wiśniewski zadał pytanie, czy innowacje rynkowe i logistyka to nie są dziedziny zbyt odrębne, aby móc je umieścić w jednym zakładzie.

Dziekan Ryć poinformował, że stworzenie jednego zakładu podyktowane jest możliwościami kadrowymi.
Rektor Węgleński zarządził głosowanie: wniosek przyjęto jednogłośnie.


9. Sprawy bieżące.

9.1 Wybór biegłych rewidentów oceniających sprawozdanie finansowe za rok 2003.
Rektor Węgleński zwrócił się do Kwestora Piotrowskiego o przedstawienie propozycji.
Kwestor Piotrowski poinformował, że proponowany jest zespół biegłych rewidentów, który przez ostatnie 2 lata oceniał sprawozdanie finansowe UW. Jest to firma Cyfra-Bad prowadzona przez Kwestora Politechniki Łódzkiej, Panią Jadwigę Machnicką.
Dziekan Jackowski zapytał o orientacyjną cenę usługi oraz o procedurę wyłaniania firmy.
W odpowiedzi Kwestor Piotrowski poinformował, że cena brutto wynosi ok. 50 tys. zł. Biegłych rewidentów wyłania Senat. Nie jest tu wymagana procedura wynikająca z Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Rektor Wegleński podkreślił, że rozsądne jest utrzymywanie przez 3-4 lata tych samych rewidentów, po tym okresie warto rewidentów zmienić. Prof. Głąb, Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów, poparł propozycję Kwestora i zgodził się ze stanowiskiem Rektora.
Rektor Węgleński zarządził głosowanie: za wnioskiem- 37 głosów; przeciw - 0; wstrzymujące się - 3.

9.2 Powierzenie prof. Włodzimierzowi Siwińskiemu (Wydział Nauk Ekonomicznych) opracowania recenzji dotyczącej prof. Józefa Sołdaczuka — kandydata do tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Rektor Węgleński zarządził głosowanie: wniosek przyjęto jednogłośnie.

9.3 Zawarcie umowy o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a:V - Uniwersytetem w Parmie (Włochy);
- Bakińskim Uniwersytetem Słowiańskim (Azerbejdżan).
Prorektor Tygielski krótko skomentował wniosek.
Rektor Węgleński zarządził głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

9.4 Przyjęcie darowizny od Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Rektor Węgleński zarządził głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie.


10. Wolne wnioski.

Dziekan Tomaszewski poinformował, iż Wydział Prawa i Administracji organizuje publiczną debatę na temat dostępu do zawodów prawniczych i aplikacji, która odbędzie się 19 listopada 2003 r. o godz. 17.00.

Dyr. Kobierska-Maciuszko poinformowała, że BUW uruchomił nową usługę - bezprzewodowy dostęp do Internetu. Usługa ta jest bezpłatna i limitowana jedynie godzinami otwarcia Biblioteki. Dostępna jest dla wszystkich użytkowników dysponujących komputerami przenośnymi. Technologię, sprzęt i oprogramowanie udostępniła nieodpłatnie na rok firma D-Link.

Prorektor Wąsowicz poinformował, zostały podjęte prace nad nową formułą Dni Otwartych UW.

Prof. Winczorek poinformował, że 26 listopada br. o godz. 9:00 w Sali Senatu odbędzie się dyskusja na temat Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Wszyscy Senatorowie są proszeni o uczestniczenie w tej dyskusji.

Prof. Mencwel poinformował, że 26 listopada br. o godz. 11:30 w BUW odbędzie się posiedzenie Komisji Senackiej Bibliotecznej, na którym zostanie przedstawiony program działania BUW-u.

Prorektor Wąsowicz poprosił Kierownika Biura Spraw Pracowniczych - Grzegorza Kołtuniaka - o przedstawienie informacji na temat Przysposobienia Obronnego.

Kierownik Kołtuniak poinformował, że 2 października br. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania Przysposobienia Obronnego studentów i studentek. Studenci będą mogli odbyć przysposobienie obronne zamiast służby wojskowej. Będą to 4 godziny konsultacji w ciągu roku. Przysposobienie Obronne ma zakończyć się egzaminem testowym, który ma trwać 1 godzinę. Na wydziały zostały rozesłane informacje i wzór deklaracji dla studentów. Przysposobienie Obronne rozpocznie się w styczniu 2004 r.

Rektor Węgleński zamknął posiedzenie.


Aktualizacja 25.06.2007:
- dodanie odnośnika do pliku w formacie [pdf] z pełnym tekstem Protokołu Nr 13.

Autor: Irmina Piotrowska
Poprzednia wersja dokumentu
Ostatnia modyfikacja: 25-06-2007 12:29
 Komunikaty
 Informacje Biura Rektoratu
 Komunikaty obsługi BIP
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
 Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Inne
 Akty normatywne
 Praca na UW
 Archiwum działu "Praca na UW"
 Statystyka

Do stron BIP odwoływano się łącznie 15807547 razy (pełna statystyka).
Jeśli chcesz zobaczyć jakie dokumenty były opublikowane w przeszłości wystarczy zmienić datę i zobczyć stan biuletynu w danym dniu.
 ARCHIWALNA WERSJA   Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego.